Privacyverklaring praktijk

Privacyverklaring NIP voor zelfstandig gevestigde psychologen 

Praktijk van Doorn hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. 

Uw dossier 
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om: goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek en screening te doen rapportages op te stellen. De wet verplicht de praktijk om de dossiers vijftien jaar te bewaren. 

Uw rechten 
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Geheimhouding 
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. 

Rechten van u en uw kinderen 
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. 
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Praktijk van Doorn – mw. drs. Petra van Doorn
Praktijkadres: Goeman Borgesiuslaan 77 – 3515ET Utrecht
Lidmaatschapsnummer NIP: 229483
AGB code praktijk: 94066702
AGB code zorgverlener: 94110281
E-mail: contact@petravandoorn.nl